Mål: F 4328-17

Avgörande

Debitering av förrättningskostnader. MÖD har bedömt att en fastighetsregleringsförrättning inte har varit av sådan karaktär och omfattning att den motiverat en så stor tidsåtgäng som Lantmäteriet debiterat.