Mål: M 3330-17

Avgörande

Fråga om användning av avfall för anläggningsändamål var en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet. I sammanhanget uttalade Mark- och miljööverdomstolen att det inte generellt kan krävas att verksamhetsutövaren i anmälan ska uppge vilket konkret avfall som ska användas och att det i många fall är tillräckligt att avfallets innehåll och egenskaper anges i anmälan.