Mål: P 8690-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med underinstanserna, ansett att det finns förutsättningar att meddela tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av bostadshus till anläggningsboende. De ändringar som den sökta åtgärden omfattar innebär att byggnaden förhållandevis enkelt kan återställas till ursprungligt skick och utredningen ger tillräckligt stöd för slutsatsen att behovet av det aktuella anläggningsboendet är tillfälligt. Inte heller i övrigt har det framkommit några omständigheter som skulle kunna medföra att tidsbegränsat bygglov inte kan ges. Överklagandet från intilliggande fastigheters ägare har därför avslagits.