Mål: P 1442-17

Avgörande

Fråga om utdömande av vite. En fastighetsägare som, med stöd av 8:15 PBL, förelagts att forsla bort ett antal fordon följde inte föreläggandet. På ansökan av nämnden dömde mark- och miljödomstolen ut det förelagda vitet. Sedan fastighetsägaren överklagat domen har Mark- och miljööverdomstolen konstaterat att vissa av fordonen inte var placerade på klagandens tomt. I den delen har det därför saknats stöd i PBL för föreläggandet. Mark- och miljööverdomstolen har trots det ansett att det saknats skäl att jämka det fastställda vitesbeloppet. Överklagandet har därför avslagits.