Mål: M 6825-16

MÖD 2017:65

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 11 b § miljöbalken för dispens att ta bort stenmur från åkermark. Enligt Mark- och miljööverdomstolen finns det ofta skäl att vara försiktig med att ensamt lägga resultaten från Jordbruksverkets beräkningsverktygets resultat till grund för bedömningen. Den slutliga prövningen måste alltid ske genom en saklig bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Dispensen har förenats med skyldighet att utföra kompensationsåtgärder.