Mål: P 1541-17

Avgörande

Utdömande av vite. Nämndens ansökan om utdömande av vite har bifallits endast till viss del, eftersom det föreläggande som legat till grund för ansökningen inte varit lagligen grundat i alla delar. Det av nämnden i föreläggandet bestämda vitesbeloppet har jämkats eftersom beloppet sammantaget framstått som alltför högt.