Mål: P 364-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en altan i ett inte detaljplanelagt område inte utgör betydande olägenhet och att bygglov således ska beviljas. Domstolen har som skäl för domen anfört att området är tätbebyggt och att utformningen av fastigheten och höjdskillnaderna i området innebär att det får anses finnas ett berättigat intresse av att utnyttja sjöutsikten från altanen.