Mål: P 10972-16

MÖD 2017:37

Vägledande avgörande

Målet avser ansökan om bygglov för flerbostadshus. Frågan är vad Boverkets byggföreskrift om att i byggnad med fler än tio plan ska finnas ytterligare en personhiss innebär för att kravet på tillgänglighet ska vara uppfyllt. Mark- och miljödomstolen hade upphävt nämndens bygglovsbeslut med motiveringen att det förhållandet att personhissarna lokaliserats till två separata trapphus innebär att kravet i bestämmelsen inte är uppfyllt. Mark- och miljööverdomstolen fann att för att kravet på tillgänglighet ska vara uppfyllt krävs att alla bostadslägenheter i en byggnad med mer än tio plan också har tillgång till en ytterligare personhiss och instämde därför i mark- och miljödomstolens bedömning.