Mål: P 2373-17

Avgörande

Målet avser ansökan om bygglov för plank. Frågor i målet är om planket är att bedöma som en liten avvikelse från detaljplanen. Mark- och miljödomstolen fann att planket inte är anpassat till stadsbilden i området och att dess placering och utformning inte kan ses som en liten avvikelse från detaljplanens bestämmelser om hur marken får bebyggas.