Mål: M 10761-17

Avgörande

Diskmaskiner för storkök har ansetts utgöra stora hushållsapparater i WEEE-förordningens och WEEE-direktivets mening. Den tolkningen har inte ansetts strida mot ordalydelsen och därmed inte heller mot legalitetsprincipen. En producent av diskmaskiner för storkök som inte i rätt fullgjort sin rapporteringsskyldighet har därför ålagts att betala en miljösanktionsavgift.