Mål: M 9284-16

Avgörande

Strandskyddsdispens för uppförande av bostadshus. MÖD har, med hänsyn till bl.a. att platsen för den sökta dispensen ligger tämligen långt från befintlig bebyggelse på fastigheten, funnit att det aktuella området inte kan anses vara ianspråktaget och att det därför inte finns skäl att ge dispens på den grunden. Länsstyrelsen har tidigare hanterat frågor om naturreservat och utökat strandskydd som berört fastigheten och hanteringen har fått till följd att platsen för den sökta dispensen först undantagits från naturreservatet för att möjliggöra bebyggelse och därefter kommit att omfattas av utökat strandskydd. Det har dock inte ansetts oproportionerligt att neka fastighetsägaren dispens mot denna bakgrund, eftersom det på de delar av fastigheten som inte omfattas av strandskydd och inte heller utgör naturreservat finns flera tänkbara alternativa platser för ett bostadshus.