Mål: M 4272-16

Avgörande

Överklagade beslut om efterbehandling av koncessionsområde för torvtäkt och tillsyn av dikningsföretag. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det inte är miljömässigt motiverat att genomföra ytterligare efterbehandlingsåtgärder innan ny ansökan om dispens för markavvattning avseende det aktuella området har prövats. Den omständigheten att länsstyrelsen inte lämnat tillstånd till tidigare överlåtelse av koncessionen från Statens Vattenfallsverk till Vattenfall AB innebär inte att koncessionen överförts på ett ogiltigt sätt till den nuvarande koncessionsinnehavaren. Då det gäller tillsyn av dikningsföretaget anser Mark- och miljööverdomstolen att fixpunkterna för dikningsföretaget från 1899 bör eftersökas för att möjliggöra en bedömning av om på senare tid genomförda åtgärder strider mot tillståndsgiven nivå och vilken påverkan detta i så fall får på mossen.