Mål: P 8596-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte funnits skäl att avslå en ansökan om förhandsbesked avseende fritidshus med hänvisning till detaljplanekravet.