Mål: M 1979-17

Avgörande

Nämnden har i ett föreläggande angett att adressaten inom en viss angiven tid med kvitto ska redovisa att samtliga åtgärder som räknats upp har vidtagits och att det skett på ett korrekt sätt. Föreläggandet har ansetts uppfylla kravet i 2 § viteslagen på att det ska framgå inom vilken tidsfrist en åtgärd ska vara utförd. Eftersom adressaten inte har följt föreläggandet har MÖD, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, dömt ut det förelagda vitet.