Mål: M 10315-16

Avgörande

Strandskyddsdispens har inte getts för nybyggnation av bostadshus. En bilväg och gång- och cykelväg går mellan strandlinjen och det tänkta bostadshuset. Vägarna har varken var för sig eller tillsammans ansetts vara avskiljande i den mening som avses i 7 kap. 18 c § första stycket 2 miljöbalken, eftersom allmänheten typiskt sett inte skulle avhålla sig från att passera över dem.