Mål: P 6092-17

Avgörande

Sedan ett bygglovsbeslut vunnit laga kraft har nytt bygglov givits för ändring av fasad avseende samma byggnad. Det nya bygglovet gavs innan byggnaden färdigställdes. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, inte funnit anledning att förordna att nämndens beslut om bygglov tills vidare inte ska få verkställas.