Mål: P 5513-17

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har vid sammanträde gett parterna tillfälle att före en viss tidpunkt slutföra sin talan. Domstolen har före fristen löpt ut avgjort målet trots att något yttrande ännu inte kommit in. Mark-och miljööverdomstolen har ansett att handläggningen innefattat ett rättegångsfel som inte kan avhjälpas i överrätten och återförvisat målet för fortsatt handläggning.