Mål: P 4560-17

MÖD 2017:26

Vägledande avgörande

En kommun antog detaljplan för utbyggnad av befintlig marina. En fastighetsägareförening, som äger en fastighet vid inloppet till viken där marinan finns, ansågs av mark- och miljödomstolen inte berättigad att överklaga kommunens antagandebeslut. Mark- och miljööverdomstolen finner att detaljplanen kommer att innebära en påtaglig ökad båttrafik vid föreningens fastighet och att antagandebeslutet får anses angå föreningen i den mening som avses i 22 § förvaltningslagen. Mark- och miljödomstolens avvisningsbeslut undanröjs och målet återförvisas dit för fortsatt handläggning.