Mål: P 11149-16

MÖD 2017:54

Vägledande avgörande

Detaljplan i centrala Stockholm med bl.a. ett nytt gårdshus för bostäder. Mark- och miljööverdomstolen bedömer sammantaget att den relativt stora olägenhet som de befintliga lägenheter i gårdshuset på grannfastigheten drabbas av i form av ökad insyn och minskat dagsljusinsläpp inte är betydande i den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL. Detta med hänsyn till att läget är mycket centralt i Stockholm och till de förändringar som därmed får anses acceptabla. Överklagandet avslås därför.