Mål: P 8016-16

MÖD 2017:61

Vägledande avgörande

Utdömande av vite. Nämnden har förelagt en fastighetsägare att dels riva ett olovligt uppfört garage, dels återställa marknivåerna på fastigheten. Fastighetsägaren har invänt att garaget har rivits och ersatts med ett förråd samt att det, med hänsyn till senare vidtagna åtgärder på fastigheten, inte längre är möjligt att återställa marknivåerna. MÖD har funnit att de åtgärder som vidtagits med garaget sammantagna måste betraktas som en genomgående ombyggnad och inte som en rivning och att föreläggandet i den delen därmed inte följts. När det gäller återställandet av marknivåerna har MÖD funnit att fastighetsägaren haft faktisk möjlighet att återställa marknivåerna vid tidpunkten då föreläggandet utfärdades och att han inte haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att följa föreläggandet. Vitet har dock jämkats eftersom det av nämnden bestämda vitesbeloppet, som bestått av såväl höga grundviten som löpande viten, sammantaget bedömts som alltför högt.