Mål: F 377-17

MÖD 2017:43

Vägledande avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har instämt i underinstansernas bedömningar att en dom om bättre rätt till del av fastighet inte har kunnat läggas till grund för en ansökan om avstyckning när den åberopade köpehandlingen inte uppfyller jordabalkens formkrav. Mark-och miljööverdomstolen har tillåtit att domen får överklagas till Högsta domstolen.