Mål: P 699-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen finner, med hänvisning till tidigare praxis, att en placering av ett plank på korsprickad mark strider mot detaljplanen. Det är heller inte fråga om en liten avvikelse som är förenlig med planens syfte. Bygglovsansökan avslås.