Mål: P 9815-16

Avgörande

En detaljplan som ger byggrätt för tre flerbostadshus i område med en gammal banvall för spårväg förutsatte att marken skulle saneras. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att den utredning som vidtagits inom ramen för planarbetet var tillräcklig för att kunna konstatera att marken efter sanering kommer att bli lämplig att bebygga. Det fanns inte heller skäl att kräva ytterligare utredning om påverkan på vissa djurarter. Mark- och miljödomstolens dom har upphävs och detaljplanen fastställts.