Mål: M 1279-17

Avgörande

En miljönämnd förelade ett bolag att utföra ytterligare utredningar avseende föroreningssituationen inom två fastigheter. Bolaget överklagade nämndens beslut och åberopade två utredningar som bolaget tidigare utfört och gett in till nämnden. Länsstyrelsens och mark- och miljödomstolens underlåtenhet att inhämta och ta del av utredningarna har ansetts utgöra ett handläggningsfel som inverkat på målets utgång och som inte utan olägenhet kunnat avhjälpas i Mark- och miljööverdomstolen. Länsstyrelsens och mark- och miljödomstolens avgöranden har därför undanröjts i överklagad del och målet återförvisats till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.