Mål: F 5994-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att en fastighetsreglering som innebär att ett 6,6 ha stort skogsområde överförs till en bostadsfastighet inte ska tillåtas. Domstolen har därvid beaktat att området inte längre skulle komma att brukas rationellt och inte heller ha något annat ändamål. Överföringen strider därmed mot 3 kap. 7 § andra meningen FBL.