Mål: P 9943-16

Avgörande

Med ändring av mark- och miljödomstolens och länsstyrelsens avgöranden har Mark- och miljööverdomstolen fastställt byggnadsnämnds beslut att meddela bygglov för stödmur. Mark- och miljööverdomstolen har med stöd av 9 kap. 31 b § PBL funnit att stödmuren, trots sin höjd, med hänsyn till detaljplanens omfattning och den kuperade omgivningen är av begränsad omfattning. Domstolen har vidare funnit att muren är nödvändig för att i detaljplanen angiven väg för transporter till hus ska kunna anläggas.