Mål: M 8062-16

Avgörande

Fråga om utdömande av vite. Ett vitesföreläggande har delgetts adressaten genom s.k. spikning. Genom telefonsamtal med företrädare för miljöförvaltningen har, enligt Mark- och miljööverdomstolen, adressaten fått sådan kännedom om föreläggandet som krävs för att vitet ska kunna dömas ut. Då samtliga övriga förutsättningar för utdömande av vitet ansetts uppfyllda har vitet dömts ut.