Mål: P 11043-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att nämnden haft tillräckliga skäl för att avslå ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus med stöd av detaljplanekravet.