Mål: M 7284-16

Avgörande

Länsstyrelsen har förelagt kommunen att plantera 36 träd längs en biotopskyddad allé som kompensation för tidigare nedtagna 9 träd. Skyldigheten att vidta kompensationsåtgärder har fastställts, men omfattningen skäligen justerats till att avse 9 träd av något grövre dimension.