Mål: M 6243-16

Avgörande

Efter att mark- och miljödomstolen har dömt ut ett vite avseende föreläggande om återställande av täkt har bolaget i Mark- och miljööverdomstolen påstått att bolaget inte är verksamhetsutövare. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att även om det var flera verksamhetsutövare för täkten fick bolaget anses ha haft faktiskt och rättslig möjlighet att efterkomma vitesföreläggandet. Överklagandet avslogs.