Mål: M 5595-16

Avgörande

Ett företag beviljades tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till anläggning för framställning av mjölkprodukter. Tillståndet var förenat med villkor bl.a. avseende avloppsvatten från fordonstvätt. Sedan bolaget överklagat beslutet i vissa avseenden har mark- och miljödomstolen avvisat bolagets överklagande på den grunden att miljöprövningsdelegationens beslut inte gått bolaget emot. Mark- och miljööverdomstolen gör en annan bedömning och upphäver avvisningsbeslutet samt gör vissa ändringar i en provisorisk föreskrift om utgående vatten från anläggningen och tillämpar då enligt domstolens praxis begränsningsvärden i stället för riktvärden.