Mål: M 9217-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med underinstanserna funnit att strandskyddsdispens inte ska beviljas för brygga som uppförs i närhet av ett för bostadsändamål inrett båthus. Domstolen har bl.a. anfört att det över vattenområdet uppförda båthuset inte kan ge upphov till en hemfridszon som omfattar det vattenområde som bryggan upptar. Båthuset medför således inte att det område som bryggan omfattar redan är ianspråktaget.