Mål: F 5148-16

Avgörande

Med stöd av en överenskommelse utökade Lantmäteriet ett officialservitut för utfart med en del av ett avtalsservitut för samma ändamål inklusive en på markområdet uppförd stödmur. Avtalsservitutet upphävdes i sin helhet. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att stödmuren i detta fall får anses ha ett sådant samband med vägen att det finns förutsättningar enligt 7 kap. 3 § FBL att ändra officialservitutet på detta sätt.