Mål: M 10492-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med länsstyrelsen ansett att det saknas skäl att bortse från del av åkerblock vid bedömning av om biotopsskyddsdispens för igenläggning av dike kan ges. Domstolen har funnit att igenläggning av diket inte kan antas ha någon betydelse för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark enligt 7 kap. 11 b § miljöbalken. Inte heller i övrigt har särskilda skäl för dispens ansetts finnas.