Mål: M 4686-16

Avgörande

Ansökan om tillstånd för sortering och återvinning av metallavfall mm. Sökande, som sedan tidigare har bedrivit verksamhet på platsen med stöd av anmälan, har gjort gällande att lokaliseringsprövningen endast ska avse utökningen av verksamheten. Enligt MÖD ska det dock göras en fullständig lokaliseringsprövning av den sökta verksamheten. MÖD har vid en samlad bedömning funnit att lokaliseringen inte är lämplig med hänsyn till närheten till bostadsbebyggelse (ca 50 meter) och till den utformning av verksamheten som bolaget har valt.
Ansökan har därför avslagits. (2 kap 6 §miljöbalken)