Mål: F 6295-16

MÖD 2017:40

Vägledande avgörande

Lantmäteriet beslutade om en gemensamhetsanläggning för befintlig utfartsväg trots att två av de deltagande fastigheterna, som hade servitut på vägen och byggt den, motsatte sig anläggningen. Mark- och miljödomstolen upphävde beslutet. Mark- och miljööverdomstolen bedömde i likhet med Lantmäteriet att vägen var av väsentlig betydelse för de fastigheter som den gick över och att båtnadsvillkoret var uppfyllt eftersom det är mest resurs- och kostnadseffektivt att flera fastigheter delar på kostnaderna för anläggande och underhåll av en gemensam väg.