Mål: F 4097-16

Avgörande

Lantmäteriet beslutade om en gemensamhetsanläggning för väg för skogstansporter. Mark- och miljödomstolen upphävde beslutet och återförvisade förrättningen för en annan vägsträckning. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt lantmäteriets beslut.