Mål: P 5575-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att nämnden varit förhindrad att utfärda ett rättelseföreläggande avseende en bygglovsbefriad tillbyggnad, som utan medgivande från granne placerats närmare tomtgräns än 4,5 meter, då den uppförts i enlighet med meddelat startbesked.