Mål: P 8418-16

Avgörande

Nämnden har avslagit ansökan om förhandsbesked avseende uppförande av ett fritidshus främst med hänvisning till att dispens från bestämmelserna om strandskydd inte kan meddelas. Eftersom Mark- och miljööverdomstolen har i ett mål som avser strandskyddsdispens för samma åtgärd funnit att dispens ska meddelas har nämndens beslut i fråga om förhandsbesked upphävts och målet återförvisats dit för prövning av om det i övrigt finns förutsättningar för meddelande av positivt förhandsbesked.