Mål: P 9377-16

Avgörande

Nämnden har i en detaljplan upphävt strandskyddet för kvartersmark inom planområdet. MÖD har bedömt att nämndens beslut inte är förenligt med strandskyddsbestämmelserna, eftersom exploateringsområdet som upphävandet avser inte kan anses vara väl avskilt från området närmast strandlinjen genom vare sig en mindre grusväg eller befintlig gles bebyggelse. Beslutet att anta planen har upphävts.