Mål: P 6762-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt en byggnadsnämnds beslut att förelägga fastighetsägare att avröja en altan från fastigheten. Enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning innebär varken altanens utformning eller placering betydande olägenhet för omgivningen. Altanen strider inte heller mot gällande detaljplan. Eftersom rättelseföreläggandet avsett ett byggnadsverk som inte är en byggnad och som inte ansetts kräva bygglov, är det s.k. anpassningskravet i 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL inte tillämpligt. Mark- och miljööverdomstolen har därför ansett att byggnadsnämnden inte har haft fog för att förelägga fastighetsägarna att vidta rättelse.