Mål: M 4876-16

MÖD 2017:11

Vägledande avgörande

Till miljö- och hälsoskyddsnämnden inkom från A klagomål på buller i bostaden från en närliggande gård och nämnden lämnade klagomålen utan ytterligare åtgärd. Sedan A överklagat beslutet upphävde mark- och miljödomstolen nämndens beslut och återförvisade ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. Som skäl anförde domstolen att det ålegat nämnden att utreda eventuella störningar närmare. Nämnden överklagade mark- och miljödomstolens dom. Mark- och miljööverdomstolen har avvisat nämndens överklagande av mark- och miljödomstolens avgörande eftersom det inte kan anses ha gått nämnden emot på ett sätt som ger nämnden rätt att överklaga.