Mål: F 2129-16

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har prövat om det finns förutsättningar att ge fastigheten A rätt till väg enligt anläggningslagen över fastigheten C. Fastigheten A har sedan tidigare genom officialservitut en ännu inte ianspråktagen rätt till utfart över fastigheten B. Enligt domstolen gör varken kostnaderna för att anlägga en väg över fastigheten B eller förhållandena i övrigt det omöjligt att nyttja det servitutet. Eftersom fastigheten A:s behov av väg redan är tillgodosett genom servitutet och det saknas förutsättningar att upphäva det, har Mark- och miljööverdomstolen funnit att det inte är av väsentlig betydelse för fastigheten A att få anlägga väg över fastigheten C.