Mål: P 1588-17

Avgörande

Inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 § PBL krävs bygglov även för en normalt bygglovsbefriad komplementbyggnad. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt byggnadsnämndens beslut att inte lämna startbesked för den anmälda komplementbyggnaden.