Mål: M 3811-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt mark- och miljödomstolens beslut att inhibera verkställigheten av miljönämndens tillsynsföreläggande. Som skäl för sitt beslut har Mark- och miljööverdomstolen hänvisat till att föreläggandet föranletts av en pågående villkorsöverträdelse samt de risker som verksamheten medför för människors hälsa och miljön.