Mål: M 9227-16

Avgörande

Efter att miljöprövningsdelegationen gett tillstånd till utökad drift av ett avloppsreningsverk och det överklagats till mark- och miljödomstolen meddelade EU-domstolen den s.k. Weserdomen. Mark- och miljödomstolen avslog ansökan med hänvisning till Weserdomen utan att sökanden fått tillfälle att yttra sig över Weserdomens betydelse eller komplettera utredningen. Mark- och miljödomstolen har därigenom brustit i sin utredningsskyldighet, vilket är ett rättegångsfel. Även mark- och miljödomstolens underlåtenhet att ge sökanden möjlighet att yttra sig över nya uppgifter som tillförts målet av annan har utgjort ett rättegångsfel. Eftersom sökanden avsåg att komplettera utredningen i målet är det med beaktande av instansordningsprincipen inte lämpligt att den fortsatta handläggningen sker i Mark- och miljööverdomstolen. Målet har därför återförvisats till mark- och miljödomstolen.