Mål: P 9489-16

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har upphävt en detaljplan såsom alltför otydlig avseende dagvattenhantering. Planhandlingarna är dock utformade så att det i tillräcklig omfattning framgår hur planen reglerar miljön och det klargörs att det finns förutsättningar att säkerställa en godtagbar dagvattenhantering. Kommunens beslut att anta detaljplanen fastställs.