Mål: M 4347-16

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har i mellandom avvisat en del av käromålet. MÖD har funnit att den fråga som avvisats är en fråga som rör saken i målet och därför borde ha prövats genom dom. MÖD har funnit att avvisningsbeslutet ska undanröjas och målet i den delen återförvisas till mark- och miljödomstolen. Vidare har en part i mark- och miljödomstolen åberopat bevisning i form av bl.a. vittnesintyg. Motparten har inte fått del av bevisningen. Mark- och miljödomstolen har inte meddelat något beslut i frågan om vittnesintygen ska tillåtas och det framgår inte heller av mark- och miljödomstolens avgörande att domstolen har beaktat bevisningen vid sin prövning. MÖD har funnit att denna underlåtenhet utgör sådant rättegångsfel som kan ha inverkat på målets utgång. Mark- och miljödomstolens mellandom har därför undanröjts och målet återförvisats dit för fortsatt behandling.