Mål: P 8414-16

MÖD 2017:10

Vägledande avgörande

Byggsanktionsavgift för inrättande av cistern på fastighet på fastighet med bensinstation. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det krävs bygglov för att ta bort en gammal cistern och ersätta den med en ny av samma storlek och volym. enligt 11 kap. 51 § PBL ska byggsanktionsavgift tas ut om en lovpliktig åtgärd påbörjas innan starbesked lämnats. Nämnden har emellertid tagit ut en byggsanktionsavgift på den grund att åtgärden har saknat bygglov, vilket inte motsvaras av någon bestämmelse i PBF. Därmed kan någon byggsanktionsavgift inte tas ut.