Mål: P 9977-16

MÖD 2017:32

Vägledande avgörande

Ändrad användning av en fastighet från café till fritidshus ansågs inte utgöra en från allmän synpunkt lämplig användning av marken i ett område som omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv och riksintresse kustzon enligt 4 kap. 2 och 4 §§ samt riksintresse för naturvård, kulturmiljö och friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.